Regulamin

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu appchance.pl zamieszczonego na stronie www.appchance.pl (dalej  „Serwis”) jest Spółka „Appchance” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Matejki 46/5, 60 – 767 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  pod numerem KRS 0000541001, REGON 360661263, NIP 7811905715 (zwana dalej: „Administratorem”).
 2. Administrator przywiązuje wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z Serwisu (dalej „Użytkownicy”), w szczególności dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i w związku z tym przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu z pełnym uwzględnieniem zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „Ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (dalej „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. W przypadku korzystania z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych wg zasad opisanych w niniejszej Polityce prywatności oraz Regulaminie Serwisu.
 4. Zwroty pisane w niniejszej Polityce prywatności z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w niniejszym dokumencie, a w sytuacji braku definicji znaczenie wynikające z Regulaminu Serwisu.

II. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

 1. Korzystając z Serwisu akceptujesz, że dane osobowe mogą być gromadzone i wykorzystywane przez Administratora w celu świadczenia usług, w tym w szczególności do:
  1. skontaktowanie się przez Administratora celem nawiązania kontaktów biznesowych,
  2. przesłanie przez Administratora zamówionych usług, w tym audiobooka,
  3. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, w tym otrzymywania Newslettera.
 2. Dane osobowe będą obejmować:
  1. w przypadku Konsumentów: imię i nazwisko oraz adres e – mail;
  2. w przypadku Przedsiębiorców: dodatkowo nazwę działalności gospodarczej oraz inne dane rejestrowe.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika następuje na zasadzie dobrowolności, elektronicznie za pośrednictwem Serwisu zarządzanej przez Administratora.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, w tym w szczególności żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora.
 7. Użytkownik ma prawo do wniesienia:
  1. umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację lub 
  2. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.
 8. Użytkownik może realizować swoje uprawnienia wskazane w niniejszej Polityce prywatności poprzez przesłanie stosownej wiadomości na piśmie na adres Administratora wskazany w § 1 niniejszej Polityki prywatności lub pocztą elektroniczną na adres contact@appchance.com
 9. Podczas korzystania z Serwisu  niektóre informacje mogą być zbierane w sposób zautomatyzowany, np. za pomocą plików cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są przesyłane do pliku na dysku twardym komputera lub urządzenia mobilnego w pamięci. Cookies pozwalają na poruszanie się po stronach internetowych i (w razie potrzeby) włączyć zawartość  dopasowaną do potrzeb Użytkownika.
 10. Użytkownik może kontrolować i usuwać pliki cookie przez modyfikacje ustawień swojej przeglądarki internetowej. Alternatywnie, Użytkownik może odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, która zawiera wyczerpujące informacje na temat modyfikacji ustawień najpopularniejszych przeglądarek,  ogólne informacje o plikach cookie i informacje jak usunąć pliki cookie ze swojego  komputera. Więcej informacji na temat plików cookie w przeglądarce urządzenia mobilnego (np. telefon komórkowy, tablet itp.) Użytkownik zdobędzie po zapoznaniu się z instrukcją obsługi urządzenia mobilnego.

III. Udostępnianie danych

Administrator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom nie współpracującym z Administratorem bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzą następujące okoliczności:

 

 1. a) Administrator może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności;
 2. b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym, zgodnie w wymogami prawa.
 3. c) Administrator może udostępnić dane osobowe podmiotom powiązanym lub zależnym od Administratora.

IV. Postanowienia końcowe   

 1. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę prywatności nie korzystaj z Serwisu i nie udostępniaj swoich danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie niniejszego Serwisu.
 3. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby Użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z ich polityką prywatności.
 4. Administrator jest zobowiązany do przechowywania danych osobowych w sposób bezpieczny i poufny, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 5. Administrator wypełniając prawny obowiązek, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej Polityki prywatności, udostępnia następujące środki techniczne:

– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

– możliwość uzyskiwania informacji dotyczących Użytkownika wyłącznie po podaniu zalogowaniu się tj. podaniu adresu e-mail i hasła przez Użytkownika.

 1. Polityka prywatności jest udostępniana nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej appchance.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili. Dostawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce, które będą niezwłocznie zamieszczane na stronie internetowej appchance.pl
 2.    W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Appchance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Matejki 46/5,
60 – 767 Poznań
marketing@appchance.com